វីដេអូ

ក្រុមហ៊ុន​ឡុងស្រេងrnអន្តរជាតិខូអិលធីឌី ជាក្រុមហ៊ុន​ឯកជនមួយដែលបានបោះទុនវិនិយោគ លើវិស័យឧស្សាហ៏កម្មកៅស៊ូក្រែបrnដែលមាន​ផ្ទៃដីកៅស៊ូសរុប​ ៧៣១៣,៦៧ ហិកតា​ ស្តិត​នៅឃុំព្រែកកក់​  ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម មានចម្ងាយ  ១៦១ គីឡូម៉ែតពីរាជធានីភ្នំពេញ ។

ក្នុង​ផែនការប្រាំឆ្នាំ  ២០០៨ ដល់ឆ្នាំ ២០១៣ ក្រុមហ៊ុន ឡុងស្រេង​ អន្តរជាតិ បានដាំអស់ផ្ទៃដីកៅស៊ូរបស់ខ្លួន គ្រប់តាមផែនការ លើផ្ទៃដីសរុបចំនួនrn៧៣១៣.៧៦​ ហិកតា បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកំពុង ថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុនដាក់បំផុតទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស​។

ក្រុមហ៊ុន ឡុងស្រេង​ អន្តរជាតិrnជាក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូក្រែបឈានមុនគេ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  លើការងារគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មជ័រកៅស៊ូក្រែប។ តំបន់កៅស៊ូឧស្សាហ៏កម្មកៅស៊ូក្រែប​ដែល​គ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន​ ឡុងស្រេង​ អន្តរជាតិ​ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០១៣​.....................................
បណ្ណាល័យរូបភាព