ទំនាក់ទំនង

តំបន់​ទី 1 : ភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ​​ ១៨៧​ Eo, ផ្លូវ​ ១១០​ , ភូមិ ៣ ,សង្កាត់​ វត្តភ្នំ,ខណ័ ដូនពេញ  ,រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
Fax         : 855- 23 22 11 22
Tel          :012 48 66 66 / 012 44 55 88 / 097 87 86 666 / 092 27 99 99
Email      : info@longsreng.com / longsreng@hotmail.com
Website  : www.longsreng.com / www.lsinternationalco.com


តំបន់​ទី 2 : កំពងចាម

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ​​ ១៨៧​ Eo, ផ្លូវ​ ១១០​ , ភូមិ ៣ ,សង្កាត់​ វត្តភ្នំ,ខណ័ ដូនពេញ  ,រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
Fax         : 855- 23 22 11 22
Tel          :012 48 66 66 / 012 44 55 88 / 097 87 86 666 / 092 27 99 99
Email      : info@longsreng.com / longsreng@hotmail.com
Website  : www.longsreng.com / www.lsinternationalco.com

តំបន់​ទី 3 : ទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន​ ឡុងស្រេង អន្តរជាតិ

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ​​ ១៨៧​ Eo, ផ្លូវ​ ១១០​ , ភូមិ ៣ ,សង្កាត់​ វត្តភ្នំ,ខណ័ ដូនពេញ  ,រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
Fax         : 855- 23 22 11 22
Tel          :012 48 66 66 / 012 44 55 88 / 097 87 86 666 / 092 27 99 99
Email      : info@longsreng.com / longsreng@hotmail.com
Website  : www.longsreng.com / www.lsinternationalco.com
ទំនាក់ទំនងតាមសាអេឡិចត្រូនិច្ច
ឈ្មោះ​​ : *
សាអេឡិចត្រូនិច្ :​ *
​លេខទួរស័ព្ទ : *
ផ្សេងៗ :  
captcha