ពត៏មានពិស្តាររបស់ Menu
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ​​ ១៨៧​ Eo, ផ្លូវ​ ១១០​ , ភូមិ ៣ ,សង្កាត់​ វត្តភ្នំ , ខណ័ ដូនពេញ  , រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
Fax         : 855- 23 22 11 22
Tel          :012 48 66 66 / 012 44 55 88 / 097 87 86 666 / 092 27 99 99
Email      : info@longsreng.com / longsreng@hotmail.com
Website  : www.longsreng.com / www.lsinternationalco.com